Начало

Добре дошли

Като своя мисия училището определя: формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят; създаване на умения за продължаващо учене през целия живот; усвояване иформиране на общочовешки и национални ценности.


Цели на училището:

  • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
  • Активна дейност за укрепване на гимназиална образователна степен.
  • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и изграждане на образовани личности с възможности за реализация.
  • Повишаване и обогатяване на знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчив начин на живот ,чрез прилагане на нетрадиционни интерактивни методи за обучение на подрастващите.
  • Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
  • Създаване на максимално добри условия за целодневно обучение.