Графици

Графици

График за провеждане на втори час на класа през I учебен срок на учебната 2019/ 2020 година >>

Заповед за провеждане на изпитите от националните външни оценявания- виж повече >>

График на дейностите за прием на ученици в първи и пети клас за 2019/ 2020 година >>

Училищен спортен календар за учебната 2019/ 2020 година >>

График за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари за учебната 2018/ 2019 година >>

График за класните работи през II срок на учебната 2018/ 2019 година >>

График за контролните работи през II учебен срок през учебната 2018/ 2019 година – II- VII клас >>

График за контролните работи през II учебен срок през учебната 2018/ 2019 година – VIII- XII клас >>

График за провеждане на родителски срещи през I учебен срок на учебната 2019/ 2020 година >>

График за консултациите през I учебен срок на учебната 2019/ 2020 година >>

График за консултациите в групите с ЦОУД през I учебен срок на учебната 2019/ 2020 година >>

График на факултативните учебни часове през II срок на учебната 2018/ 2019 година >>