Клубове/ Сипове

Клубове/ Сипове

СИП „Краезнание”

Ръководител на СИП „Краезнание”: г-жа Росица Етова

СИП „Краезнание”като извънкласна форма на обучение е въведена от ръководството на СОУ „Александър Иванов-Чапай” за четвърта поредна учебна година. Сипът е предназначен за ученици- сборна група от IX-ти до XII-ти клас.

Учебното съдържание се разглежда от историческа, археологическа и етнографска позиция и във връзка с вида на краеведските материали- литературни, документални, веществени и снимкови от региона на Белово и Беловския край.

Основните цели на обучението са насочени към разширяване на знанията за историческото развитие на родния край; овладяване на специфичните техники на историческото познание; възпитаване и учене на родолюбие, с което се подпомагат знанията, уменията и компетенциите на учениците по предмета История и цивилизация.

Развиването на уменията за работа с краеведския материал поставя основна задача към учениците за писане на реферат за фактическото им родно място и за оформянето на справочен апарат към него. Тази задача наред с теми като: Археологическите обекти на Белово и Беловския край; Църковна архитектура и иконопис; Народни носии, накити и шевици от родния край- предизвикват най- голям интерес у учениците.

През учебната 2012-2013 г. учениците от СИП „Краезнание” си сътрудничиха с г-жа Л. Танева- училищен библиотекар и г-н Л. Радин- уредник на музейната сбирка на град Белово по опазването на събраните материали за историята на Белово и Беловския край.

СИП “ Млад еколог“

Виж повече >>

СИП “ Да съхраним българското“

Клуб ,,Да съхраним българското” в СОУ ,, Ал. Иванов – Чапай” е сформиран през учебната 2011 – 2012г. с ръководител г-жа Дарина Ленгарова и продължава дейността си през учебната 2012 – 2013г.

Обучението е насочено към ученици желаещи да съберат и съхранят най – ценото от българските обичаи, празници, традиции, религия, да научат нещо ново в тази връзка, да се включат в опазване и популяризиране културата и историята на нашата родина. Практическите и теоретични знания ще доведат до тяхното духовно обогатяване. На учениците се предоставя възможност за работа в екип, изследователска и събирателска работа, работа с различни източници на информация, за индивидуалност и творчество.

Работата в клуба има връзка с литературата, историята, краезнанието, бита и културата на българина. Чрез клубните изяви и общо градски инициативи по време на различни празници, ще се повиши самочувствието на нашите ученици.

СИП “ Журналист- PR“

В групата по СИП “ЖУРНАЛИСТ-PR и реклама “са включени ученици, които имат подчертан интерес към литературата; някои от тях са участвали в литературни конкурси, а други са провокирани от желанието да се занимават с журналистическа дейност.

В програмата са заложени теми, които ще дадат или ще обогатят знанията и уменията на учениците за генериране на собствен текст, но предназначен за медия. Според възрастовите възможности на учениците ще се проучват видовете публицистични жанрове и ще се прилагат конкретно в самостоятелно изработване на училищен вестник.

Програмата предвижда и работа на терен, което предполага, че учениците ще имат наблюдения на извънкласни и извънучилищни дейности , за да ги отразяват.

Главната цел на програмата е чрез дейностите на учениците да се издигне имиджът на училището.

Ръководител на СИП-а: г-жа Румяна Гушлева.

СИП “ Млад любител“

Виж повече >>

СИП “ Биология и ЗО“

Виж повече >>

I.Цели на обучението:

1.Формиране на система от понятия на структурна и функционална основа за микро- мезо- и макросистемата.

2.Формиране на умения за прилаганена знания от други учебни предмети при характеризиране организмите и средата.

3.Формиране на специфични биологични умения, свързани с изследване на биосферата и опазване на природните ресурси.

4.Формиране на информационно-библиографски умения за ориентиране в законодателни и медико-биологични аспекти на здравето.

5.Да се усвоят знания за структури и процеси протичащи в макро и микросистемите, чрез които се формира биологична култура.

6. Подготовка на учениците за явяване на зрелостен изпит по биология и здравно образование.

II. Очаквани резултати от обучението по биология и здравно образование в СИП 12 клас:

1.Учениците да могат да описват и представят в хронологичен ред хипотези за произхода на живота върху Земята еволюция на клетката и организмите.

2.Определят същността на еволюцията:еволюционни единици, фактори и закономерности на еволюююююцията и изясняват еволюционния процес на популационно-генетична основа.

3.Описват основните закономерности на на макроеволюцията.

4.Изясняват същността насоциалната еволюция на човека и аргументират ролята на възпитанието и обучението за социалната еволюция на човека.

5.Описват закономерностите на системата”организъм-среда”, както и да класифицират факторите на средата.

6.Описват промяната на екологичните фактори и въздействието на човека върху биологичното равновесие.

7.Описва методи за изследване на биосферата и нейната еволюция.

8.Характеризира по строеж и свойства органичните молекули.

9.Изяснява механизма на действие и ролята на ензимите.

В групата по СИП “ЖУРНАЛИСТ-PR и реклама “са включени ученици, които имат подчертан интерес към литературата; някои от тях са участвали в литературни конкурси, а други са провокирани от желанието да се занимават с журналистическа дейност.

В програмата са заложени теми, които ще дадат или ще обогатят знанията и уменията на учениците за генериране на собствен текст, но предназначен за медия. Според възрастовите възможности на учениците ще се проучват видовете публицистични жанрове и ще се прилагат конкретно в самостоятелно изработване на училищен вестник.

СИП “ Художествено слово“

В шести клас трябва вече читателската култура на учениците да се издигне на ново, по-високо равнище. Това означава да се развива художественото мислене, естетическото възприемане. Програмата предвижда работа в тази насока.

Главната цел на програмата е формираните начални представи за художествена образност да се доразвиват и обогатяват, да се изработи една система на работа по изразително четене в средния курс. Усилията ни през учебната година са насочени към това, учениците да разговарят за изучавани или самостоятелно четени произведения и да разсъждават за нравствените проблеми, открити в тях. Да коментират нравствени проблеми и в друг вид художествени произведения – кина, театър, друго изкуство. Да рецитират изразително художествени творби.

Учениците имат изяви в тази насока. Умеят да рецитират изразително, да описват случки, да разказват и разсъждават върху случки (действителни и въображаеми).

Ръководител: Дора Цветанска