Обществени услуги

Обява за набиране на предложения за доставка на закуски на учениците I – IV клас >>

Поръчка на „инженеринг“ за изготвяне на : “ Технически проект, доставка и монтаж на асансьор и ДОС в СУ “ Александър Иванов- Чапай“ гр. Белово – виж повече >>

Заповед №1382/ 08/05/2019 година >>

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема “ Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“- виж повече/ изтегли >>

Инфо 136- Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование >>

Инфо 138- приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища >>

Инфо 141- издаване на диплома за средно образование >>

Инфо 143- валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование >>

Инфо 147- издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити >>

Инфо 148- издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити >>

Инфо 149- издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите >>

Инфо 150- издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава >>

Инфо 153- издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи >>

Инфо 154-издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация >>

Инфо 155- издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация >>

Инфо 156- издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование >>

Инфо 156- издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация >>