Планове

Планове

План на квалификационнната дейност >>

План за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни >>

Училищен план -насърчаване на грамотността >>

План на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата >>

Доклад за добри практики на взаимодействие с родители >>

Практически насоки за действията, които родители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации >>

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари >>

Книга за инструстаж >>