Планове

Планове

Училищни учебни планове 2019- 2020 >>

Учебни планове >>

Училищен план 7 клас 2014- 2015 >>

Училищен учебен план седми клас 2015- 2016 >>

Училищен план- технологичен >>

Училищен план профил технологичен 2015-2016 >>

Училищен учебен план 2017-2018 осми клас >>

Учебен план икономист >>

Учебен план за системен програмист >>

Учебен план икономика и мениджмънт >>

Начален етап- училищен план 2015-2017 >>

План на квалификационнната дейност >>

Годишен план за дейността >>

План за дейността на педагогическия съвет >>

План за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни >>

Училищен план -насърчаване на грамотността >>

План на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата >>

Доклад за добри практики на взаимодействие с родители >>

Практически насоки за действията, които родители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации >>

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари >>

Книга за инструстаж >>