Правила и правилници в училището

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние >>

Правилник за дейността на училището >>

Вътрешни правила за условията и реда на получаване на стипендии от ученици >>

Вътрешни правила за дейността и организацията на управление на човешките ресурси и квалификацията на кадрите в СУ“ Александър Иванов- Чапай“ гр. Белово- виж повече >>

Правилник за дейността на СУ“ Александър Иванов- Чапай“ гр. Белово- виж повече >>

Програма за превенция на ранното напускане на училище >>

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици и деца от уязвими групи (2018- 2022) >>

Училищна програма за повишаване качеството на образованието за 2018/ 2019 учебна година >>

Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите- виж повече >>

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на изпити на ученици в самостоятелна, задочна и индивидуална форма на обучение- виж повече >>

Правила за пропускателен режим- виж повече >>

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност- виж повече >>

Правила за вътрешния трудов ред- виж повече >>

Единни училищни правила при тормоз- виж повече >>

Инструктаж на ученици за работа в компютърен кабинет- виж повече>>

Инструктаж на учениците за безопасност във физкултурния салон и на спортната площадка на училището- виж повече >>

Инструктаж на учениците за работа в кабинета по технологии в училището- виж повече >>

Инструктаж осигуряване на безопасността и здравето на децата и учениците по време на учебни занятия- виж повече>>

Инструктаж на учениците за безопасна работа в кабинетите по биология и здравно осигуряване, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия в училището- виж повече>>

Процедура за освобождаване на ученици от учебния предмет “ Физическо възпитание и спорт“- виж повече>>