Профил на купувача

Профил на купувача

СУ „ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ- ЧАПАЙ” ГР- БЕЛОВО ул.» ТОДОР КАБЛЕШКОВ» №5 , тел./факс 035812941

ПОКАНА

Ръководството на СУ „Александър Иванов-Чапай” гр. Белово отправя публична покана за доставка на:

1.Учебно-технически средства – лаптопи 30бр. със следните параметри Процесор: Intel Celeron 4-ядрен ,Памет: 4MB ,Диск: 1000GBSATA ,Дисплей: 15.6 “ 1366×768 Видео: Intel HD Graphics

2.Видеодисплей – 42” – 5 броя

3. Инвенторна техника – 16 броя, за класни стаи с обем 140куб.м.

Срок за подаване на офертите до 15.00 часа на 09.12.2015г .

Разглеждане на офертите – от 15.30ч. на 09.12.2015г.

Обявяване на резултатите – от 16.30ч. на 09.12.2015г.

Сключване на договори – 10.12.2015г.

ДИРЕКТОР

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на покана с предмет на поръчката: „Доставка на готова храна за обедно хранене на учениците обхванати в целодневна организация на учебния процес в средищно училище СУ „Александър Иванов-Чапай” гр. Белово, включени в проект BG 051P0001-3.1.06 „ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Обявление за обществена поръчка за доставка на храна >>

Решение за обществена поръчка за доставка на храна >>

Методика за оценка на офертите за обществена поръчка доставка на храна >>

Ценово предложение за обществена поръчка за доставка на храна >>

Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки >>

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки >>

Изисквания за изпълнение и Технически спецификации за обществена поръчка за доставка на храна >>

Проект на договор за обществена поръчка за доставка на храна >>

Указания за подготовка и подаване на офертите за обществена поръчка за доставка на храна >>

ЗАПОВЕД № 271 / 15.10.2014Г. >>

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за предоставяне на безплатен обяд >>

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за изпълнение и Технически спецификации за обществена поръчка за доставка на храна >>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9024911/ 20.01.2014 г.- изтегли >>

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 30 броя терминални компютърни работни места за изграждане на два компютърни кабинета за нуждите на СУ „Александър Иванов – Чапай” гр.Белово по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“ на Министерство на образованието и науката“

Дата на публикуване: 20/01/2014 година

1. УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА >>

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ >>

3. ОБРАЗЕЦ 1 – АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ >>

4. ОБРАЗЕЦ 2 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ >> :
„Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 30 броя терминални компютърни работни места за изграждане на два компютърни кабинета за нуждите на СУ „Александър Иванов – Чапай” гр.Белово по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“ на Министерство на образованието и науката“

5. ОБРАЗЕЦ 3 – ценово предложение >>

6. ОБРАЗЕЦ 4 – ДЕКЛАРАЦИЯ за срок на валидност на офертата >>

7. ОБРАЗЕЦ 5 – СПИСЪК С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНИ РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТИП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА >>

8. ОБРАЗЕЦ 6 – ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане на условията в проекта на договор >>

9. ОБРАЗЕЦ 7 – ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а“, „б“, „в“, „г“ и „д” от ЗОП >>

10. ОБРАЗЕЦ 8 – ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП >> 

11. ОБРАЗЕЦ 9 – ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП >>

12. ОБРАЗЕЦ 10 – ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП >>