Самостоятелна форма

График за изпитите на учениците от самостоятелна форма, юнска сесия на учебната 2016/ 2017 година >>

1. В срок до 15.09., желаещите да се обучават в самостоятелна форма подават заявление.

2. Заявлението за участие в самостоятелната форма на обучение се подновява всяка учебна година.

3. Обучаваните в самостоятелна подготовка ученици полагат изпитите върху цялото учебно съдържание на учебния предмет за съответния клас по конспект, разработен и предоставен от преподавателите по съответната учебна дисциплина, в съответствие с училищния учебен план.

4. Учениците сами избират броя на изпитите, които ще полагат за всяка сесия през учебната година.

5. В рамките на една изпитна сесия учениците могат да положат всички изпити за съответния клас или част от тях.

6. Изпитните сесии на ученици на самостоятелна подготовка се определят със заповед на Директора на училището и се провеждат в 3 сесии:

Януарска изпитна сесия – от 10.01. до 31.01.;

Юлска изпитна сесия – до две седмици след приключване на учебните занятия;

Септемврийска изпитна сесия – от 20.09. до 15.10.

7. Ученици, които не вземат изпитите си в обявените три сесии повтарят класа.

8. Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителни изпити.

9. Ученик, положил успешно всички изпити за един клас има право през следващите сесии да положи част или всички изпити за следващия клас като подаде молба за преминаване в индивидуална форма на обучение.