С грижа за всеки ученик

С грижа за всеки ученик

Описание на проекта

По този проект ще се провежда обучение на ученици от 8 клас, които са показали слаб успех на националното външно оценяване след 7 клас и имат значителни пропуски в обучението по български език и литература за периода 5- 7 клас.

Ръководител на проекта е г-жа Румяна Гушлева.

Участието в проекта е необходимо и задължително, тъй като само чрез допълнителна и индивидуална работа могат да се покрият ДОИ за владеене на учебно съдържание и постигане на езикови и литературни компетентности.

В програмата са заложени теми, които са съобразени с изграждане на писмената езикова култура и теми, с които ще се допълват и разширяват знанията по литература. Предвиждат се часове за развитие на устната и писмена реч и текстове за четене с разбиране.

Обучението на учениците ще се провежда от учителя, преподаващ им по български език и литература, по предварително изработено тематично разпределение, утвърдено от директора.

Провеждането на часовете ще се отчита в специална присъствена тетрадка- дневник съгласно изискванията на програмата.

Обучението на учениците ще се извършва в училището по предварително утвърден от директора график, съобразен с потребностите, възможностите и възрастовите особености на децата.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
Виж повече >>